کلاه ایمنی برق

برای حفاظت از سر در برابر انواع خطرات محیط کار باید از کلاه ایمنی استفاده شود