انواع پایه صاعقه گیر

پایه صاعقه گیر الکترونیکی یکی از مهمترین قطعات صاعقه گیر است