انواع ترمینال هوایی

در هنگام وقوع صاعقه امکان جلوگیری از اصابت آن به تاسیسات وجود ندارد