انواع الکترود میله ای

طول الکترودهاي ميله­اي دنده شده برحسب نياز با کوپل کردن چند الکترود دنده شده قابل افزايش مي­باشد