دستکش عایق برق

دست ها از ارزشمندترین اعضای کمکی بدن انسان می باشد