انواع الکترود صفحه ای

الکترود صفحه ای بصورت عمودی در زمین قرار می گیرد