تجهیزات ارتینگ

مجموعه ای از اتصالات و تجهیزات که برای زمین کردن یک سیستم به صورت جداگانه یا مشترک مورد نیاز است سیستم زمین نامیده می شود . سیستم اتصال زمین باید از طرفی با الزامات حفاظتی سیستم و از طرف دیگر با مقررات ایمنی در برابر برق گرفتگی در اثر تماس غیر مستقیم ، مطابقت داشته باشد .