سیم افشان، کابل زمینی و کابل افشان

سیم افشان، کابل زمینی و کابل افشان

سیم و کابل با هم متفاوت هستند اما مفهوم افشان بودن در مورد هر دو صدق می کند. هرگاه قطر هر رشته از رشته های داخلی کابل بین 0.25 تا 0.5 میلی متر باشد. و از مجموع این هادی ها در کنار هم سطح مقطع مورد نظر ما ساخته شود. به این نوع هادی افشان می گویند. به عنوان مثال از کنار هم قرار گرفتن 30 هادی با قطر 0.25 میلی متر در کنار هم ( با یک لایه روکش دور آن ها -عایق )، یک سیم افشان با سطح مقطع نامی 1.5 میلی متر مربع ساخته خواهد شد. البته همانطور که گفته شد، این مفهوم در مورد کابل افشان نیز صادق است، به عنوان مثال از قرار گیری 765 هادی با قطر 0.5 میلی متر مربع در کنار هم ( با دو لایه روکش – عایق – ژاکت )، یک کابل افشان با سطح مقطع نامی 150 میلی متر مربع ساخته ذخیره خواهد شد.

CLICK TO PREVIEW

اطلاعات انواع سیم افشان، کابل زمینی و کابل افشان موجود در ارت کالا ذیلا آورده شده است . لطفا در صورت انتخاب هر یک از محصولات آن را به سبد خرید خود اضافه کنید .

 • سیم رنگی
 • سایز 1 × 1
 • حلقه 100 متری: قیمت: 260,000 تومان
 • سیم رنگی
 • سایز 1/5 × 1
 • حلقه 100 متری: قیمت: 370,000 تومان
 • سیم رنگی
 • سایز 2/5 × 1
 • حلقه 100 متری: قیمت: 610,000 تومان
 • سیم رنگی
 • سایز 4 × 1
 • حلقه 100 متری: قیمت: 950,000 تومان
 • سیم رنگی
 • سایز 6 × 1
 • حلقه 100 متری: قیمت: 1,401,000 تومان
 • سیم رنگی
 • سایز 10 × 1
 • هر متر سیم (افشان): قیمت: 24,800 تومان
 • سیم و کابل
 • سایز 16 × 1
 • هر متر سیم (افشان): قیمت: 38,300 تومان
 • هر متر کابل (زمینی): قیمت: 42,000 تومان
 • سیم وکابل
 • سایز 25 × 1
 • هر متر سیم (افشان): قیمت: 58,500 تومان
 • هر متر کابل (زمینی): قیمت: 64,300 تومان
 • سیم و کابل
 • سایز 35 × 1
 • هر متر سیم (افشان): قیمت: 82,000 تومان
 • هر متر کابل (زمینی): قیمت: 87,600 تومان
 • سیم و کابل
 • سایز 50 × 1
 • هر متر سیم (افشان): قیمت: 117,600 تومان
 • هر متر کابل (زمینی): قیمت: 120,600 تومان
 • سیم و کابل
 • سایز 70 × 1
 • هر متر سیم (افشان): قیمت: 165,600 تومان
 • هر متر کابل (زمینی): قیمت: 171,100 تومان
 • سیم و کابل
 • سایز 95 × 1
 • هر متر سیم (افشان): قیمت: 224,100 تومان
 • هر متر کابل (زمینی): قیمت: 235,100 تومان
 • سیم و کابل
 • سایز 120 × 1
 • هر متر سیم (افشان): قیمت: 277,000 تومان
 • هر متر کابل (زمینی): قیمت: 298,000 تومان
 • سیم و کابل
 • سایز 150 × 1
 • هر متر سیم (افشان): قیمت: 352,000 تومان
 • هر متر کابل (زمینی): قیمت: 365,000 تومان
 • سیم و کابل
 • سایز 185 × 1
 • هر متر سیم (افشان): قیمت: 428,000 تومان
 • هر متر کابل (زمینی): قیمت: 457,000 تومان
 • سیم و کابل
 • سایز 240 × 1
 • هر متر سیم (افشان): قیمت: 567,000 تومان
 • هر متر کابل (زمینی): قیمت: 595,000 تومان
 • سیم و کابل
 • سایز 300 × 1
 • هر متر سیم (افشان): قیمت: 710,000 تومان
 • هر متر کابل (زمینی): قیمت: 745,000 تومان
 • کابل
 • سایز 0/75 × 2
 • هر متر (افشان): قیمت: 6,000 تومان
 • کابل
 • سایز 1 × 2
 • هر متر (افشان): قیمت: 7,300 تومان
 • کابل
 • سایز 1/5 × 2
 • هر متر (افشان): قیمت: 10,000 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 15,300 تومان
 • کابل
 • سایز 2/5 × 2
 • هر متر (افشان): قیمت: 16,100 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 21,000 تومان
 • کابل
 • سایز 4 × 2
 • هر متر (افشان): قیمت: 24,700 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 30,700 تومان
 • کابل
 • سایز 6 × 2
 • هر متر (افشان): قیمت: 35,000 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 41,700 تومان
 • کابل
 • سایز 10 × 2
 • هر متر (افشان): قیمت: 60,000 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 63,400 تومان
 • کابل
 • سایز 16 × 2
 • هر متر (افشان): قیمت: 92,000 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 96,500 تومان
 • کابل
 • سایز 0/75 × 3
 • هر متر (افشان): قیمت: 7,900 تومان
 • کابل
 • سایز 1 × 3
 • هر متر (افشان): قیمت: 9,800 تومان
 • کابل
 • سایز 1/5 × 3
 • هر متر (افشان): قیمت: 14,000 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 19,500 تومان
 • کابل
 • سایز 2/5 × 3
 • هر متر (افشان): قیمت: 22,700 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 27,500 تومان
 • کابل
 • سایز 4 × 3
 • هر متر (افشان): قیمت: 34,300 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 41,000 تومان
 • کابل
 • سایز 6 × 3
 • هر متر (افشان): قیمت: 49,500 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 56,600 تومان
 • کابل
 • سایز 10 × 3
 • هر متر (افشان): قیمت: 85,000 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 87,600 تومان
 • کابل
 • سایز 16 × 3
 • هر متر (افشان): قیمت: 131,100 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 136,100 تومان
 • کابل
 • سایز 25 × 3
 • هر متر (افشان): قیمت: 204,100 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 206,100 تومان
 • کابل
 • سایز 35 × 3
 • هر متر (افشان): قیمت: 282,000 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 282,000 تومان
 • کابل
 • سایز 50 × 3
 • هر متر (افشان): قیمت: 400,000 تومان
 • کابل
 • سایز 70 × 3
 • هر متر (افشان): قیمت: 560,000 تومان
 • کابل
 • سایز 16 + 25 × 3
 • هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 240,000 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 246,100 تومان
 • کابل
 • سایز 16 + 35 × 3
 • هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 315,000 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 319,000 تومان
 • کابل
 • سایز 25 + 50 × 3
 • هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 459,000 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 426,000 تومان
 • کابل
 • سایز 35 + 70 × 3
 • هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 647,000 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 604,000 تومان
 • کابل
 • سایز 50 + 95 × 3
 • هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 875,000 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 829,000 تومان
 • کابل
 • سایز 70 + 120 × 3
 • هر متر (سه و نیم رشته افشان): قیمت: 1,116,000 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 1,071,000 تومان
 • کابل
 • سایز 70 + 150 × 3
 • هر متر (زمینی): قیمت: 1,271,000 تومان
 • کابل
 • سایز 95 + 185 × 3
 • هر متر (زمینی): قیمت: 1,615,000 تومان
 • کابل
 • سایز 120 + 240 × 3
 • هر متر (زمینی): قیمت: 2,101,000 تومان
 • کابل
 • سایز 0/75 × 4
 • هر متر (افشان): قیمت: 10,000 تومان
 • کابل
 • سایز 1 × 4
 • هر متر (افشان): قیمت: 12,900 تومان
 • کابل
 • سایز 1/5 × 4
 • هر متر (افشان): قیمت: 18,200 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 24,000 تومان
 • کابل
 • سایز 2/5 × 4
 • هر متر (افشان): قیمت: 29,000 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 34,500 تومان
 • کابل
 • سایز 4 × 4
 • هر متر (افشان): قیمت: 44,800 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 52,000 تومان
 • کابل
 • سایز 6 × 4
 • هر متر (افشان): قیمت: 64,500 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 72,700 تومان
 • کابل
 • سایز 10 × 4
 • هر متر (افشان): قیمت: 112,100 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 113,600 تومان
 • کابل
 • سایز 16 × 4
 • هر متر (افشان): قیمت: 173,100 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 175,600 تومان
 • کابل
 • سایز 25 × 4
 • هر متر (افشان): قیمت: 266,000 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 269,000 تومان
 • کابل
 • سایز 35 × 4
 • هر متر (افشان): قیمت: 370,000 تومان
 • کابل
 • سایز 1/5 × 5
 • هر متر (افشان): قیمت: 22,600 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 28,900 تومان
 • کابل
 • سایز 2/5 × 5
 • هر متر (افشان): قیمت: 36,000 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 41,800 تومان
 • کابل
 • سایز 4 × 5
 • هر متر (افشان): قیمت: 55,200 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 63,600 تومان
 • کابل
 • سایز 6 × 5
 • هر متر (افشان): قیمت: 80,000 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 89,400 تومان
 • کابل
 • سایز 10 × 5
 • هر متر (افشان): قیمت: 139,100 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 141,100 تومان
 • کابل
 • سایز 16 × 5
 • هر متر (افشان): قیمت: 214,100 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 218,100 تومان
 • کابل
 • سایز 25 × 5
 • هر متر (افشان): قیمت: 336,000 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 336,000 تومان
 • کابل
 • سایز 35 × 5
 • هر متر (افشان): قیمت: 464,000 تومان
 • هر متر (زمینی): قیمت: 460,000 تومان

به دلیل نوسانات شدید قیمت لطفا جهت اطمینان از بروز بودن قیمت، با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید .