کفش ایمنی برق

کفش های ایمنی افرادی که با برق سر و کار دارند یا در محل کارشان احتمال ایحاد جرقه وجود دارد ، باید فاقد هر نوع قطعات فلزی باشد