دریچه بازدید چاه ارت

دریچه تست چاه ارت کامل کننده سیستم ارتینگ می باشد و اتصال دهنده سیم ارت به شینه ارت است