تجهیزات جوش احتراقی

جوش احتراقی قادربه اتصال مس به مس، مس به فولاد ویا مس به چدن، می باشد .