بنتونیت و مواد کاهنده

برای ایجاد صحیح سیستم ارت در مناطق سنگلاخی و مناطقی که جنس خاک شنی بوده یا دارای آهک بسیار زیادی است و بطور کلی مناطقی که مقاومت الکتریکی زمین بالاست ، از مواد کاهنده مقاومت الکتریکی زمین استفاده می شود تا اجرای سیستم ارتینگ بدون مشکل و به راحتی انجام شود.