انواع الکترود تسمه ای

جنس الکترود و هادی اتصال به زمین آن باید از نوعی انتخاب شود که تا حد امکان، نوع خاک کمتر سبب خوردگی الکترود‌ها شود