اتصالات و قطعات همبندی

قطعه ای که برای اتصال دو یا تعداد بیشتر مدار الکتریکی به یکدیگر استفاده می شود کانکتور الکتریکی نام دارد